Akceptacja e-faktury TNT | TNT e-invoice Consent

Uwaga! W poniższym formularzu proszę nie używać polskich znaków (wszystkie pola są wymagane).  |  Please don’t use Polish characters. All fields are required.

    Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. zgodnie z Art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). TNT zapewnia autentyczność pochodzenia i integralności treści faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Więcej informacji na temat wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez TNT znajduje się na stronie tnt.com.pl

    I accept the transmission of invoices in an electronic form by TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. in accordance with Art. 106n of the Act of 11 March 2004 on Tax on Goods and Services (Dz.U. [Journal of Laws] of 2011, No. 177, Item 1054, as amended). TNT ensures the authenticity of the origin and integrity of invoice contents with safe electronic signature verified by a valid qualified certificate. For more information on issuing and transmission of invoices in an electronic form by TNT, please visit the TNT website tnt.com.pl

    Proszę podać tylko jeden adres e-mail. Sugerujemy, aby był to adres utworzony na potrzeby rozliczeń faktur elektronicznych.

  • Faktury i faktury korygujące będą przesyłane w formacie PDF (Portable Document Format) z adresu pl.nad@tnt.com
  • W tytule e-maila z e-fakturą znajduje się nazwa wystawcy oraz numer faktury i numer ewidencyjny klienta. Każdy e-mail zawiera tylko jedną fakturę.
  • Jeśli odbiorca faktury zmieni adres e-mail, to niezwłocznie poinformuje wystawcę faktury o nowym adresie e-mail do przesyłania faktur i faktur korygujących.

    "Zobowiązuję się również do potwierdzania otrzymania faktur korygujących przez wysłanie maila zwrotnego na adres reklamacje.faktur@tnt.com"

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Annopol 19, w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz usuwania.

    Please provide just one e-mail address. We suggest that it should be an address created for the purposes related to e-invoicing.

  • Invoices and correcting invoices will be sent in PDF format (Portable Document Format) from the address: pl.nad@tnt.com
  • In the subject line of the e-mail containing the e-invoice the name of the issuer, as well as invoice number and the Customer number are provided. Each e-mail contains only one invoice.
  • If the invoice recipient changes their e-mail address, they must immediately inform the issuer of the invoice about the new e-mail address for sending invoices and correcting invoices.

    The personal data provided will be processed by TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. with its offices in Warsaw at Annopol 19, for the purpose of e-invoicing. You have the right to access, amend and delete your data.